EU Støjkortlægning og handlingsplan

I henhold til EU-direktivet 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj, som er indført i Danmark med støjbekendtgørelsen nr. 1065 af 12. september 2017, skal ekstern støj kortlægges, og der skal udarbejdes støjhandlingsplaner for jernbanestrækninger med mere end 30.000 togpassager pr. år og fra jernbanestrækninger beliggende i samlede byområder med mere end 100.000 indbyggere. Processen skal gentages hvert femte år.

Den seneste kortlægning blev foretaget i 2017, og den deraf følgende støjhandlingsplan er blevet udarbejdet i 2018. Samtlige støjkortlægninger, som er blevet udført siden 2007 er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside

I den seneste gældende støjhandlingsplan for Banedanmark er der taget udgangspunkt i Banedanmarks støjprojekter, hvor puljemidler i en årrække har været anvendt til brug for bekæmpelse af støjen ved kilden og udvikling af metoder hertil.

De centrale elementer i Banedanmarks støjhandlingsplan er følgende:

  • Opgørelse af antallet af støjbelastede boliger langs banestrækninger med mere end 30.000 togpassager årligt og antallet at støjbelastede boliger langs jernbanestrækninger beliggende i samlede byområder med mere end 100.000 indbyggere.
  • Problemstillinger, der skal prioriteres for de kommende fem år
  • Allerede indførte foranstaltninger på støjbekæmpelsesområdet
  • Strategi på lang sigt

Da en væsentlig del af støjudsendelsen fra tog hidrører fra kontakten mellem hjul og skinne, vil skinneslibning forsat blive prioriteret i Banedanmarks støjbekæmpelse, og der vil blive arbejdet med at gøre skinneslibning endnu mere målrettet mht. bl.a. støjbekæmpelse. 

Endvidere vil Banedanmark forsætte med at arbejde på, hvorledes støjdæmpning kan ske ved kilden (aktiv bekæmpelse) frem for ved modtagerne (passiv foranstaltning). De seneste års udviklede metoder hertil vil nu aktivt blive anvendt til dæmpning af støjen, og der vil kunne etableres en målrettet indsats ud fra samfundsøkonomiske betragtninger. 

Støjhandlingsplanen er et led i Banedanmarks lovpligtige indberetning til Staten (Miljøstyrelsen), som ifølge førnævnte EU-direktiv er forpligtiget til at samle støjhandlingsplaner med henblik på indberetning til EU.