Samarbejde

Banedanmark som styrelse

Banedanmark er en statslig styrelse og hører under Transportministeriet. Som Danmarks største infrastrukturforvalter vedligeholder, drifter og fornyer vi den statslige jernbane.
Vi er organiseret med fire divisioner, hvor Trafik har ansvaret for at planlægge, udvikle og tildele kapacitet på det danske jernbanenet. I samarbejde med jernbanevirksomhederne udarbejder vi køreplaner for både passager- og godstransport. Igennem analyser og opfølgning udvikler vi køreplaner, så trafikken bliver afviklet så effektivt og smidigt som muligt.

Branchepanel for jernbanegods

Branchepanel for jernbanegods blev etableret i januar 2018. Branchepanelet er funderet i ’Kommissorium for Branchepanel for jernbanegods’ og har som mission at fremme andelen af gods på jernbanen gennem samarbejde i branchen og skal endvidere bidrage til en styrkelse af dialogen mellem de involverede aktører. Det er et forum, der skal bidrage til en god gensidig viden af og forståelse for de forskellige forretningsmæssige forhold og muligheder i branchen.
Branchepanelet er sammensat af repræsentanter indenfor godsbranchen heriblandt godsjernbanevirksomheder, havne, terminaler, foreninger og statslige myndigheder. Banedanmark leder og sekretariatsbetjener møderne, der finder sted tre til fire gange om året.

Projekt - og Kapacitetsmøder

Projekt- og Kapacitetsmøderne er et mødeforum, hvor alle jernbanevirksomheder, som har interesse i at køre på den danske infrastruktur, kan få information om omfanget af de store anlægsprojekter og den tilgængelige kapacitet. Til mødet deltager repræsentanter fra jernbanevirksomhederne på planchef-niveau, så deltagerne repræsenterer et beslutningsmandat til at kunne indgå i dialog om planlægning af sporarbejder på overordnet niveau.

På mødet vil der blive talt om det overordnede spærringsbillede for det indeværende år og de år, som er varslet via Netredegørelsen.

Mødefrekvens: Som udgangspunkt vil der blive indkaldt til et møde pr. kvartal. Et af møderne vil være et fysisk møde og resten vil blive indkaldt som Skypemøder. Pga. den nuværende situation vil møderne blive indkaldt løbende i den kendte deltagerkreds.

Kontakt os, såfremt I som ny jernbanevirksomhed ikke tidligere har været indkaldt men ønsker at blive indkaldt til fremtidige Projekt og Kapacitetsmøder.

Entreprenører

Hvis du som Entreprenør vil benytte Banedanmarks infrastruktur, kan vi i Trafik divisionen være behjælpelig med spørgsmål og andre henvendelser, som entreprenører måtte have. Disse behandles på lige fod med jernbanevirksomhedernes og kan blandt andet omhandle:

  • Hjælp med at få adgang til informationer om det nye signalsystem og skabe kontakt til de ansvarlige afdelinger
  • Hjælp med informationer angående bekendtgørelser om kørsler på det danske skinnenet
  • Viden omkring UT transporter
  • Tildeling af depotspor hvor dette måtte være ønskeligt
  • At sikre information om drift og kapacitetsindskrænkninger
  • At skabe kontakt mellem afdelinger i Banedanmark hvor der måtte være udfordringer

Ønsker du derimod som entreprenør at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark, betragtes du som leverandør, hvorfor du kan finde mere information om sikkerhedsgodkendelser, leverandørkontrakter mm. på vores hjemmeside for leverandører.

 


læs mere