Vi mindsker støjen

Støj fra jernbanen er et miljøområde, der bliver prioriteret højt.

Banedanmarks mål er i størst muligt omfang, at begrænse støjgener fra jernbanetrafikken og fra anlægs- og vedligeholdelsesarbejderne. Der er i mange år blevet fokuseret på støjdæmpende tiltag og konstruktioner i form af støjskærme langs banen og støjdæmpende vinduer i huse langs banen.

Fokus er nu skiftet i retning af, at dæmpe støjen og vibrationerne ved kilden, hvor dette er muligt. Det kan være i form af hyppigere vedligehold af skinnerne eller ændret konstruktion af sporet.

I forbindelse med etablering af nye jernbaner eller større hastigheder på eksisterende strækninger, vil Banedanmark beregne støj- og vibrationsniveauet og kontakte de berørte naboer.