En klimavenlig transportform

Jernbanen er en bæredygtig og klimavenlig form for transport, som kan være med til at nedsætte CO2-udslippet til atmosfæren. Et skift fra især fragt af gods fra luft og vej kan være en stor fordel for samfundet og miljøet.

 

Jernbanesektoren har allerede gjort meget for at nedsætte CO2-udslippet, f.eks. faldt det totale CO2-udslip fra jernbanesektoren med 38 % mellem 1990 og 2007 og udviklingen fortsætter.

 

I 2011 vedtog EU Kommissionen et mål om, at transportsektoren skal reducere CO2-udslippet fra sektoren med 60 % i 2050, blandt andet ved at flytte gods fra vej og luft til jernbanen og udvikle mellemlange jernbanerejser for passagerer ved især udbygning af højhastighedsbaner.

 

Sektoren har indgået en aftale om at nedsætte CO2-udslippet med 50 % målt ud fra basisåret 1990. Jernbanesektoren stræber efter et CO2- neutralt jernbanesystem i 2050, som også vil indbefatte leverandørerne af f.eks. strøm. På energiområdet er der sat et mellemlangt mål om at reducere strømforbruget med 30 % og i 2050 at have opnået en halvering af forbruget. Der er også sat mål for reduktion af Nox (Kvælstofoxider) og PM10 (Partikler mindre end 10 µm) udledning samt støj.

 

Eco Passenger

Jernbanesektoren har udviklet en hjemmeside, eco passenger, hvor miljøperformances for forskellige transportformer er illustreret ud fra en given rejse. Her et eksempel på en rejse mellem København og Padborg, der viser jernbanens fordele på miljøområdet:

 

Fordele på miljøområdet

 

Eksterne omkostninger

 

Eksterne omkostninger er omkostninger, der genereres af brugerne, men som ikke direkte er betalt af dem, men af samfundet som helhed. Eksterne omkostninger inkluderer f.eks. trafikbelastning, luftforurening, klimaændringer, ulykker, støj, men også op- og nedstrømsprocesser eller omkostninger til natur og landskab.

Transportpriserne afspejler ikke de eksterne omkostninger, og transportbrugere vælger deres transportform med et forkert prissignal. Jernbanesektoren anbefaler internalisering af disse eksterne omkostninger for at give transportbrugere mulighed for at træffe de rigtige beslutninger og princippet om, at forureneren betaler, for at optimere transportsektoren.

 

I nedenstående grafer ses de eksterne omkostninger for forskellige transportformer:

 

Omkostninger for transportformer

 

Klimaaftale

 

I 2015 indgik 195 lande en historisk klimaaftale (Parisaftalen) om at sikre at de menneskeskabte klimaforandringer holdes nede. Aftalen indbefattede bl.a. at landene hurtigst muligt skal forsøge at få udslippet af CO2 til at falde. Samtidig skal landene sikre, at der tages højde for bæredygtig udvikling. Landene skal endvidere forsøge at holde klodens temperaturstigning under to grader, og der skal arbejde for at holde stigningen nede på halvanden grad i forhold til 1850, hvor industrialiseringen for alvor startede.

 

Jernbanens miljøperformance kan være med til at hjælpe klimaaftalens mål i den rigtige retning.

Læs også