Jernbanedrift kan bidrage til øget biodiversitet

Jernbanen kan fremme den vilde natur og forbedre levestederne for truede arter i hele landet. Det viser en ny analyse fra Banedanmark.

Hvordan kan Banedanmark som jernbanemyndighed bidrage til at øge biodiversiteten i den danske natur?

Sådan spurgte transportminister Benny Engelbrecht (S) i efteråret 2019, da han bad Banedanmark udarbejde en analyse, der skulle svare på, hvordan jernbanedriften kan bidrage til en ny og samlet biodiversitetsstrategi for transportområdet.

Det har Banedanmark nu afdækket og samlet i en analyse, der peger på seks typer naturområder af særlig betydning for biodiversiteten på Banedanmarks arealer.

”Biodiversiteten i Danmark har længe været nedadgående, og derfor må vi ikke forsømme nogen mulighed for at fremme den vilde natur. Langs jernbanerne er der masser af plads og områder, der kan bidrage til mere biodiversitet. Samtidig binder banen hele landet sammen, og derfor giver det en helt unik mulighed for at skabe mere sammenhæng mellem de mange mindre naturområder i landet.  Det er derfor nærliggende, at analysen også tænkes ind i de kommende forhandlinger om en ny investeringsplan for transportområdet”, siger transportminister Benny Engelbrecht.

9.000 fodboldbaners natur

Banedanmark råder over ca. 4.500 hektar dansk natur langs med jernbanen. Det svarer til næsten 9.000 fodboldbaner, og områderne langs med banen er levested for mange truede dyr og planter, de såkaldte rødlistearter. 

Der er derfor rig mulighed for netop her at give biodiversiteten et skub opad.

Banen binder naturen sammen 

Analysen viser bl.a., at jernbanens rolle som såkaldt spredningskorridor for dyr og planter kan styrkes ved at forvalte naturen langs banen på en måde, hvor dyr og planter nemt kan udvikle og formere sig på tværs af deres levesteder.

Analysen peger på en række indsatser, som både er gode for naturen og for jernbanedriften. Fx en indsats for at bevare og etablere, lysåbne skovbryn, med blomstrende buske, der giver fødegrundlag for bier og andre bestøvere, hvis antal har været kraftigt nedadgående de seneste år, imens øget udtynding i bevoksningerne mindsker risikoen for driftsforstyrrelser pga. væltede træer.

”For Banedanmark giver det rigtig god mening at arbejde med den vilde natur langs banen. For når vi laver aktiv naturpleje på vores arealer og øger biodiversiteten, så er jernbanen en del af løsningen, der bidrager til at vende den negative udvikling, hvor flere og flere arter ellers er i fare for at uddø,” siger Randi Skogstad, der er direktør for Infrastruktur i Banedanmark.

Fakta:

Banedanmark har i biodiversitetsanalysen udvalgt, prioriteret og prissat seks typer naturområder som ved ændret pleje og indsats kan få særlig betydning for biodiversiteten på Banedanmarks arealer:

  • Ruderater – områder, som bærer præg af at have været brugt til jernbanedrift. Ofte gamle baneterræner, sporarealer og stationsområder med en tør og næringsfattig jordbund og med meget lidt bevoksning, som af samme grund er enestående levesteder for især varmeelskende planter og smådyr.
  • Snebælterne –bevoksede bælter langs med banen, som skal beskytte banen imod snefygning om vinteren, men som også er unikke levesteder for insekter, pattedyr og fugle. Disse bliver også kaldt for ”Danmarks længste skovbryn”.
  • Vand – jernbanen har ca. 1200 km vandførende grøfter, der tiltrækker fugle og pattedyr som oddere og ræve og samtidig hjælper planter, padder og fisk med at sprede sig til andre naturområder.
  • Spredningskorridor – jernbanen har en vigtig rolle som spredningskorridor. Banen binder landet sammen og skaber sammenhæng mellem naturområder, som giver dyre- og plantearter mulighed for at formere sig og sprede sig til andre områder.
  • Invasive arter – invasive arter truer hjemmehørende planter i den danske natur, og bekæmpelsen af arter som bjørneklo kan derfor være med til at sikre liv til andre plantearter, som kan leve, gro og sprede sig.
  • Fra byggeplads til banenatur – i forbindelse med bygningen af den nye bane mellem København og Ringsted er der opstået byggepladser, som er blevet brugt til bl.a. opmagasinering af containere. Her kan naturpleje med slåning med le eller med græssende dyr skabe en lysåben natur til gavn for en lang række insekter, dyr og hjemmehørende planter, som kan få lov at slå rod. 

 

Læs hele biodiversitetsanalysen

nyheder fra den grønne bane