FAQ om entreprenører på eget sikkerhedscertifikat

 • Banedanmark stiller fra 1. januar 2018 krav om, at alle entreprenører, der fremfører trækkraftenheder uden for sporspærringer, skal have eget sikkerhedscertifikat. Kravet om certificering er kun relateret til kørsel uden for sporspærringer. Køretøjer uden attest (bane-/vejkøretøjer) må ikke køre på den fri bane, og er således ikke omfattet.
 • Trafikstyrelsen er myndighed for udstedelse af sikkerhedscertifikater, og spørgsmål om, hvordan der opnås sikkerhedscertifikat, rettes til tilsyn@tbst.dk.
 • Specifikke spørgsmål om Banedanmarks krav om eget sikkerhedscertifikat rettes til Kogs-entrepr@bane.dk.

I sporspærring foregår kørsel med rullende materiel på hovedleverandørens ansvar, som er underlagt Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse. Arbejdet der foregår – herunder al kørsel – i sporspærringen foregår dermed også under hovedleverandørens SR arbejdsledelse. Dette gælder uagtet om eventuelle underleverandører har eget sikkerhedscertifikat eller ej.


Kørsel udenfor sporspærring foregår på underleverandørens eget sikkerhedscertifikat, mens kørsel i sporspærring foregår på Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse. Arbejdet – herunder kørsel - der foretages af en hovedleverandør til Banedanmark i sporspærringen foregår under hovedleverandørens SR arbejdsledelse. Inde i en sporspærring har sikkerhedscertifikatet ansvarsmæssigt dermed ingen betydning. Sikkerhedscertifikatet er kun anvendeligt (gyldigt) i forbindelse med kørsel og transport udenfor sporspærringer. I sporspærringer er det altså SR arbejdslederen, der har ansvaret for det hele – også de ressourcer (materiel og medarbejdere) der hyres ind til større eller mindre dele af infrastrukturarbejdet. Man kan sige, at arbejdet og ansvarsfordelingen i sporspærring er uændret i forhold til den tid før virksomhederne begyndte at få eget sikkerhedscertifikat.

 

Alle anvendte ressourcer – herunder indlejede skinnebårne køretøjer med eller uden lokomotivfører fra underleverandører med eget sikkerhedscertifikat - skal dermed håndteres og styres som om det var hovedleverandørens egne ressourcer. Som udgangspunkt inkluderer denne styring indhentning og opbevaring af al relevant dokumentation, der knytter sig til de indlejede ressourcer (materiel og medarbejdere).

 

Banedanmark har imidlertid lettet på krav omkring indhentning og opbevaring af dokumentation i forbindelse med de situationer, hvor en hovedleverandør, der har SR arbejdsledelsen, hyrer en underleverandør med eget sikkerhedscertifikat til f.eks. at transportere materialer og materiel ind og ud af en sporspærring. Se også FAQ spørgsmål og svar, der specifikt handler om dette emne.


Hovedleverandøren, der har SR arbejdsledelsen i sporspærringen, skal altid i forbindelse med en audit, et tilsyn eller lignende kunne fremskaffe relevant dokumentation, der knytter sig til de anvendte ressourcer. Herunder de ressourcer der indlejes fra underleverandører. Hovedreglen er, at al relevant dokumentation skal være tilgængeligt, dér hvor det skal anvendes – herunder på arbejdsstedet. Vær opmærksom på at aftalegrundlaget mellem hovedleverandøren og Banedanmark kan indeholde supplerende krav til dokumentation - f.eks. krav om at specifikke dokumenter, der knytter sig til det anvendte rullende materiel, skal være tilstede i førerkabinen.

 

Banedanmark har dog lettet på krav omkring dokumentationens umiddelbare tilgængelighed, når det drejer sig om de situationer, hvor en hovedleverandør, der har SR arbejdsledelsen i en sporspærring, hyrer en underleverandør med eget sikkerhedscertifikat udstedt af Trafikstyrelsen eller ERA til f.eks. at transportere materialer og materiel ind og ud af en sporspærring.

 

I disse situationer, hvor ressourcerne er indlejet hos en underleverandør på eget sikkerhedscertifikat, forventes det som udgangspunkt, at hovedreglen omkring dokumentationens tilgængelighed kan overholdes. Dog har underleverandøren på eget sikkerhedscertifikat op til to hverdage, til at fremskaffe den efterlyste dokumentation, hvis dokumentationen ikke umiddelbart er tilgængelig på arbejdsstedet, hvor dokumentationen bliver efterspurgt - f.eks. i forbindelse med en audit, et tilsyn eller lignende.

 

Hvis der er tale om, at den efterlyste dokumentation knytter sig til særligt kritiske forhold ved de anvendte ressourcer – herunder dokumentation for at forholdene er lovmedholdelige – så skal dokumentation fremskaffes inden arbejdet kan fortsætte.


Al anvendt materiel og udstyr skal styres for at sikre, at det er i en forsvarlig stand og at det overholder gældende regler, love o.l., når det skal anvendes. Denne styring skal kunne dokumenteres. Kravet om styring inkluderer således vedligeholdelses- og dokumentstyring samt overvågning m.m. Dokumentstyring handler også om, at den rette dokumentation, der knytter sig til det anvendte materiel, er tilgængeligt, dér hvor den skal bruges – bl.a. på arbejdsstedet.


En leverandør der vil fremføre materiel (køre tog eller arbejdskøretøjer) på åben bane - udenfor sporspærringer – skal have eget sikkerhedscertifikat udstedt af Trafikstyrelsen eller af ERA. Fremføring på åben bane sker dermed på leverandøren med eget sikkerhedscertifikats ansvar.


For en leverandør på eget sikkerhedscertifikat udstedt af Trafikstyrelsen eller ERA er ydelserne: ”Rullende materiel med attest”, ”Lokomotivfører”, ”Rangerleder” og ”Togklargører” en integreret del af det ledelsessystem, der ligger til grund for leverandørens sikkerhedscertifikat.

Pr. 1. november 2020 stiller Banedanmark ikke krav om, at leverandører på eget sikkerhedscertifikat, der kun leverer ”Rullende materiel med attest”, ”Lokomotivfører”, ”Rangerleder” og ”Togklargører” skal have deres dokumentation for efterlevelse af DS 21001, relateret til Ydelseskategori 1: ”Jernbanesikkerhedsmæssige ydelser” anerkendt af Banedanmark.  DS 21001. Dette er en begrænsning af, hvordan Banedanmark bruger kravet om efterlevelse af DS 21001 ved køb af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. Den valgte begrænsning bunder i en forventning om, at styring af de fire ydelser er fuldt dækket af leverandørens sikkerhedscertifikat i henhold til gældende lovgivning. I forlængelse af dette må det også forventes, at ydelserne er effektivt overvåget ved eksterne tilsyn foretaget af Trafikstyrelsen og ved andre former for periodisk overvågning - f.eks. interne tilsyn og intern audit.

 

Når en leverandør entrerer med en underleverandør på eget sikkerhedscertifikat i forbindelse med fremføring af rullende materiel (udenfor sporspærringer) skal aftalen dokumenteres. Leverandøren skal som minimum udarbejde en erklæring, der dokumenterer den aftale, der er indgået med underleverandøren. I erklæringen tilkendegiver leverandøren og underleverandøren på eget sikkerhedscertifikat, med angivelse af navn og CVR-nummer, at de indgår en aftale om fremføring af materiel. Det skal tydeligt fremgå af erklæringen at underleverandøren reelt har eget sikkerhedscertifikat udstedt af Trafikstyrelsen eller ERA. Underleverandøren skal kunne fremvise sikkerhedscertifikatet, hvis denne dokumentation efterlyses. I erklæringen skal det ligeledes angives i hvor lang en periode leverandørens skal trækkes. Perioden skal angives med start- og slutdato.

 

I de tilfælde, hvor aftalen er indgået i forventning om at leverandørens på et tidspunkt selv opnår eget sikkerhedscertifikat, skal leverandøren være opmærksom på, at der kan være behov for at aftalen ajourføres. Behov for ajourføring kan opstå, hvis leverandørens tidsplan for opnåelse af eget sikkerhedscertifikat ændre sig således, at slutdatoen ikke længere matcher datoen for, hvornår leverandøren opnår eget sikkerhedscertifikat.

 

Erklæringen skal underskrives af tegneberettigede medarbejdere. Dette er oftest medlemmer af direktionen.

 

Erklæringen eller tilsvarende dokumentation for den indgåede aftale skal fremsendes til Banedanmark, hvis den efterlyses.


 • Banedanmark planlægger i de kommende år at lægge en større del af vedligeholdelsesopgaverne ud til eksterne entreprenører. I løbet af de næste 8-10 år forventes det, at andelen af Banedanmarks vedligeholdelsesopgaver, der varetages af private entreprenører, vil stige fra 55 % til 90 %. I den forbindelse ønsker vi en yderligere professionalisering af samarbejdet med vores eksterne entreprenører. Derfor stiller Banedanmark fra 1. januar 2018 krav om, at alle entreprenører, der kører uden for sporspærringer, skal have eget sikkerhedscertifikat og ansvarsforsikring.

Alle anvendte ressourcer (materiel og medarbejdere) i forbindelse med et infrastrukturarbejde, der har betydning for jernbanesikkerheden, skal være omfattet og styret af leverandørens ledelsessystem. Dette inkluderer rutinemæssig overvågning.

Når det drejer sig om rullende materiel, skal overvågning være med til at sikre at materiellet er i en forsvarlig stand og at det overholder gældende regler og love o.l. Styring af materiel inkluderer overblik over og styring af den dokumentation, der knytter sig til det anvendte materiel. Kravet om styring af materiellet og styring af den tilknyttede dokumentation gælder også indlejet, lånt eller leaset materiel, herunder alle skinnebårne køretøjer, der dermed skal håndteres som om det var leverandørens eget materiel.


En underleverandør på eget sikkerhedscertifikat, der ikke umiddelbart kan dokumentere efterlevelse af DS 21001, kan godt stå for at aflevere og afhente materialer og/eller materiel i en sporspærring under forudsætning af at alle relevante regler overholdes – herunder trafikale regler. Der er således ikke noget krav om at underleverandøren på eget sikkerhedscertifikat, skal kunne dokumentere efterleve af DS 21001 for så vidt det specifikt gælder aflevering og afhentning af materialer og/eller materiel i en sporspærring.

Undtagelse fra krav om efterlevelse af DS 21001 for underleverandører på eget sikkerhedscertifikat, der hyres af hovedleverandøren (der har sporspærringen), kan dog kun ske når, underleverandøren på eget sikkerhedscertifikat kun står for transporten af materiellet og/eller materialerne. Det vil sige, at underleverandøren på eget sikkerhedscertifikat kun foretager rangering ind og ud af sporspærringen i forbindelse med aflevering og i forbindelse med afhentning af materiel og/eller materialer. Selve på- og aflæsningen via kran eller lignende, hvor materiel løftes op eller ned fra en trolje, et godstog eller lignende må underleverandøren på eget sikkerhedscertifikat ikke deltage i, da anvendelsen af løftegrej og løftet af Banedanmark betragtes som del af infrastrukturarbejdet ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Underleverandøren på eget sikkerhedscertifikat kan ligeledes ikke foretage yderligere rangering i sporspærringen med henblik at aflevere materialer flere steder (punktvis) eller på anden måde være del af den interne transport/logistik, der skal gennemføres i sporspærringen for at få infrastrukturarbejdet til at fungere. Den interne transport/logistik i forhold til materiel og materialer betragter Banedanmark som del af selve infrastrukturarbejdet.

I relation til ovenstående kan du læse mere om krav i forbindelse med ansvarsfordeling mellem hovedleverandør og underleverandør med eget sikkerhedscertifikat og om krav til dokumentation m.m. her: FAQ om entreprenører på eget sikkerhedscertifikat.

Kravet om styring af de anvendte ressourcer (materiel og medarbejdere) - herunder styring af den tilknyttede dokumentation - gælder også indlejede, lånt og leaset ressourcer. Det betyder f.eks., at alle indlejede skinnebårne køretøjer skal håndteres, som om det var leverandørens eget materiel. Styringen af materiellet skal dermed integreres i hovedleverandørens ledelsessystem.
 
Banedanmark har dog lettet på krav omkring indhentning og opbevaring af dokumentation i forbindelse med de situationer, hvor en hovedleverandør, der har SR arbejdsledelsen i en sporspærring, hyrer en underleverandør med eget sikkerhedscertifikat udstedt af  Trafikstyrelsen eller af ERA til f.eks. at transportere materialer og materiel ind og ud af en sporspærring.

Når ressourcerne leveres af en underleverandør på eget sikkerhedscertifikat, der omfatter kørsel på jernbanenettet i Danmark, som er udstedt af Trafikstyrelsen eller ERA, stiller Banedanmark ikke krav om, at disse indlejede ressourcer (f.eks. rullende materiel med attest og lokomotivførere) er omfattet og styret af hovedleverandørens ledelsessystem, idet de indlejede ressourcer i forvejen er styret af underleverandørens sikkerhedscertificerede ledelsessystem, der bl.a. overvåges af Trafikstyrelsen.

Banedanmark har valgt ikke at stille krav om efterlevelse af DS 21001, for så vidt det gælder ydelsen: Fremføring af rullende materiel udenfor sporspærringer, hvor fremføringen foregår på leverandørens eget sikkerhedscertifikat. Hvis leverandøren skal levere andre ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold end Fremføring af rullende materiel udenfor sporspærring, så stiller Banedanmark krav om at leverandøren efterlever DS 21001 i relation til leveringen af de specifikke ydelser med et jernbanesikkerhedsmæssigt indhold, der går udover leveringen af ydelsen: Fremføring af rullende materiel udenfor sporspærringer.

Dét at Banedanmark ikke stiller kravet om efterlevelse af DS 21001 i ovenstående situation bunder i en forventning om, at styring af de jernbanesikkerhedsmæssige forhold, der specifikt knytter sig til Fremføring af rullende materiel udenfor sporspærringer er fuldt dækket af leverandørens sikkerhedscertifikat i henhold til gældende lovgivning. I forlængelse af dette må det også forventes, at ydelserne er effektivt overvåget ved eksterne tilsyn foretaget af Trafikstyrelsen og ved andre former for periodisk overvågning - f.eks. interne tilsyn og intern audit.

 • En entreprenør eller underentreprenør må ikke køre på en anden entreprenørs sikkerhedscertifikat.
 • Fælles for både eget sikkerhedscertifikat, dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat og overgangsordning er, at alle ordninger er rettet mod den enkelte entreprenørvirksomhed.
 • En entreprenør eller underentreprenør kan således ikke køre lovligt på en anden entreprenørs sikkerhedscertifikat, dispensation eller overgangsordning.

 • Indlejet personale arbejder under entreprenørens arbejdsledelse og indgår på lige vilkår som entreprenørvirksomhedens egne ansatte.
 • Det betyder, at entreprenørvirksomheden skal sikre kompetencestyring af det indlejede personale, ligesom entreprenøren skal sørge for at opbevare dokumentationen for det indlejede personales kompetencer, f.eks. certifikater.    
 • Underleverandører er ikke indlejet personale, da underleverandører arbejder under egen arbejdsledelse. Underleverandører må ikke arbejde på en entreprenørs sikkerhedscertifikat, dispensation eller overgangsordning.

 • Banedanmark indfører kontrol med, om kørsel uden for sporspærringer er hjemlet. De entreprenører, der har eget sikkerhedscertifikat har hjemmel til at køre, når de samtidig en gyldig anvendelsesaftale eller en adgangskontrakt med Banedanmark.
 • Entreprenører, der beder om ret til at køre på Banedanmarks infrastruktur, har pligt til selv at vide, at vedkommende har hjemmel til at køre. Hvis man beder om noget, man ikke har lov til, risikerer man at bringe sig i en situation, der ikke er lovlig, og hvor der ikke er en forsikring, der gælder, såfremt noget går galt.
 • Fremføring af rullende materiel udenfor sporspærringer uden lovlig hjemmel vil blive anmeldt til Trafikstyrelsen.
 

 • Trafikstyrelsen er myndighed for udstedelse af certifikater, og spørgsmål om hvordan entreprenører opnår sikkerhedscertifikat rettes til tilsyn@tbst.dk.  

En entreprenør kan ikke køre uden for sporspærringer uden at have eget sikkerhedscertifikat.    
For at køre udenfor sporspærringer skal en entreprenør have eget sikkerhedscertifikat eller lade sig trække af en jernbanevirksomhed eller en entreprenør der har eget sikkerhedscertifikat.
Hvis en entreprenør kører uden for sporspærringer, så skal entreprenøren endvidere have lokomotivførerkompetencer/-certifikat. Lokomotivførercertifikatet skal tilhøre den entreprenørvirksomhed, der har kørslen.
Fremføring af rullende materiel udenfor sporspærringer uden lovlig hjemmel vil blive anmeldt til Trafikstyrelsen 

 

 


 • Kørsel indenfor sporspærringer er ikke omfattet af kravet om eget sikkerhedscertifikat.
 • En entreprenør skal ikke have eget sikkerhedscertificeret for at have en rangerleder ansat. Det er dermed en mulighed, at en entreprenør med eget sikkerhedscertifikat indlejer en rangerleder fra en entreprenør uden sikkerhedscertifikat til arbejde, der foregår uden for sporspærringer.
 • Det er dog den certificerede entreprenørs ansvar, at den rangerleder der indlejes har de nødvendige kompetencer jf. SR, herunder lokalkendskab. Den certificerede entreprenør skal dermed selv have en af Trafikstyrelsens godkendt rangerlederuddannelse.
 • Kravet om at entreprenøren skal have eget sikkerhedscertifikat gælder udelukkende for lokomotivfører jf. Bekendtgørelse 1212 af 20. november 2017 (lokomotivførerbekendtgørelsen) om certificering af lokomotivførere. Det følger af lokomotivførerbekendtgørelsens § 14, at Virksomheder, der er indehaver af et sikkerhedscertifikat, jf. § 58 i jernbaneloven, eller en sikkerhedsgodkendelse, jf. § 59 i jernbaneloven, eller virksomheder, der er certificeret efter § 11 i jernbaneloven, udsteder og opdaterer lokomotivførercertifikatet.