Banedanmark bygger ny station i Glumsø

Togpassagerer og naboer kan se frem til en fornyet udgave af Glumsø Station, når stationen i løbet af efteråret vil stå klar efter mange måneders ombygning.

I denne weekend, hvor den otte måneder lange spærring af jernbanen mellem Ringsted og Næstved starter, går Banedanmark i gang med en omfattende ombygning af jernbanen i Glumsø og herunder Glumsø Station, som vil give et stort løft til de daglige passagerer.

Stationen får en helt ny udformning med forplads med afsætningsplads, samt bussluse og cykelparkering tæt på perronen. Der kommer nye perroner med nye læskærme og en ny gangbro, som bliver bygget op ca. 100 meter længere mod syd end den nuværende. Begge perroner bliver desuden udstyret med rejsekortstandere, hvilket har været et stort lokalt ønske. 

Desuden etablerer Banedanmark en støjskærm gennem hele byen, som vil nedbringe støjen fra banen for naboerne på by-siden af sporet.

”Ombygningen af Glumsø Station er ét af de mange projekter, der skal udføres, imens jernbanes-trækningen mellem Ringsted og Næstved er spærret. Vi ved, at vi kommer til at trække store veksler på pendlernes tålmodighed, men med de forbedringer vi udfører, blandt andet her i Glumsø, håber vi, at borgerne vil blive godt tilfredse, når de otte måneder er overstået,” siger projektdirektør Klaus S. Jørgensen fra Banedanmark.

Midlertidig sti over banen

Ombygningen af sporet og hermed Glumsø Station indebærer, at de to broer på Sandbyvej og Holmager bliver revet ned for senere at blive bygget op igen. Banedanmark arbejder aktivt på at inddrage borgerne i forbindelse med planlægningsarbejdet, så de bedst mulige løsninger bliver fundet. Da det ikke vil være muligt at komme under banen, imens der bliver arbejdet omkring broerne, har Banedanmark efter ønske fra borgerne i Glumsø fundet en midlertidig løsning for de bløde trafikanter.

”På et offentligt møde i januar gav borgerne udtryk for et ønske om, at deres børn kunne undgå en lang omvej ad en trafikeret vej for at krydse banen, mens vi arbejder. Det har vi lyttet til, og derfor anlægger vi en sti inde på stationsområdet, så gående og cyklister kan komme trygt på tværs over banen,” fortæller Klaus S. Jørgensen. 

Stien bliver åbnet, når sporet er blevet fjernet, og den bliver nedlagt igen, når broerne på Sandbyvej og Holmager genåbner i begyndelse af juni. Hele sporet og dermed også broerne bliver bygget op igen ca. otte meter øst for den placering, de har i dag, hvorefter det bliver bygget sammen med sporene nord og syd for byen.

Nord for byen blev Banedanmark sidste år færdig med en ny dæmning ca. 200 meter vest for det eksisterende spor, og nu flytter sporet derover, og det gamle bliver fjernet. Den nye placering giver mulighed for, at togene kan køre med højere hastighed, når hele opgraderingen af banen mellem Ringsted og Rødby er gennemført og gjort klar til den kommende forbindelse til Femern.

Forøget tung trafik

Ombygningen af Glumsø Station går i gang umiddelbart efter, at togtrafikken mellem Ringsted og Næstved bliver indstillet lørdag d. 28. marts, og arbejdet vil stå på gennem størstedelen af de otte måneder, hvor banen er spærret. Som led i ombygningen skal der flyttes 500.000 m3 jord, og eftersom en lastbil kan transportere cirka 15 m3, kan det ikke undgås, at mængden af lastbiler i området vil stige.

”Ombygningen af sporet og stationen kan desværre ikke lade sig gøre uden gener for borgerne. Der vil både være en markant stigning af tung trafik til og fra vores arbejdspladser, og der vil være gener i form af støj og støv fra arbejdet – især i starten, hvor vi arbejder i døgndrift. Også i Østerskov tæt ved byen skal vi erstatte en stor mænge blød bund med mere stabilt underlag, og store dele af jorden anbringer vi i den nedlagte banegrav nord for byen,” fortæller Klaus S. Jørgensen.

De berørte naboer er blevet informeret ved annoncer i de lokale medier og via direkte digital post, så de er forberedt på de gener, som anlægsarbejdet medfører.