Grønt regnskab 2019

Banedanmarks Grønt Regnskab 2019 redegør for indsatser og resultater indenfor Banedanmarks miljøpolitiks fokusområder, som er miljøledelse, støj, energi, jord og grundvand samt affald. Desuden redegøres for Banedanmarks relationer til omgivelserne på miljøområdet. Banedanmark arbejder løbende med at forbedre sit
interne kontrolmiljø for virksomhedens miljødata, som i høj grad tilvejebringes i samarbejde med vores eksterne leverandører.

De vigtigste resultater og konklusioner, på miljøområdet i 2019 er:

Støj

Banedanmark gør en indsats for at udbedre fejl i spor, der medfører særlig stor støjgene for naboerne. I 2019 blev indsatsen prioriteret yderligere, idet der blev afsat 10 mio. kr. ekstra til udbedring af fejl i sporene og skinneslibning sammenlignet med 2018.

Banedanmark oplevede i 2019 et fald i antallet af støjhenvendelser. Støjhenvendelserne analyseres løbende med henblik på at identificere mulige
forebyggende tiltag.

Affald

Banedanmarks aktiviteter i 2019 medførte i alt ca. 279.157 tons affald.

Af den samlede mængde affald i 2019 blev ca. 278.338 tons affald genanvendt, hvilket svarer til at ca. 99,7% af affaldet blev genanvendt, og blot 0,1% gik til
forbrænding og 0,2% gik til deponi. Dette er den højeste genanvendelsesgrad Banedanmark har opnået indtil nu.

I løbet af 2019 er der opsat nye sorteringsvejledninger og oversigtskort over placeringen af containere på alle mødesteder for at sikre, at der bliver sorteret rigtigt.
Det er sket som led i en ny landsdækkende affaldsordning for Banedanmarks mødesteder, der opstartede i 2018, og blev startskuddet til bedre affaldssorterings-løsninger og forbedrede pladsforhold på Banedanmarks mødesteder.

Energibesparelser & CO2 udledninger

Banedanmarks årlige energibesparelsesmål er 1.222 MWh. Banedanmark har i 2019 realiseret 236 MWh og nåede dermed ikke årsmålet. I den aftalte målperiode med Transportministeriet, som påbegyndte i 2007, har Banedanmark dog i gennemsnit realiseret 1.360 MWh pr. år. 

Banedanmark afsluttede i 2017 en flerårig indsats med en omfattende omlægning af sporskiftevarmen til energieffektiv eldrevet teknologi, som har bidraget massivt til energieffektiviseringsindsatsen. Forventningen er, at volumen i Banedanmarks energibesparelser vil falde, men at der til gengæld er et øget fokus på de mange mindre energibesparelser, der kan opnås i forbindelse med, at Banedanmark øger sine grønne indkøb, hvor energieffektivitet fortsat vil være en vigtig parameter.

Sammenlignet med basisåret 2008, er de samlede CO2 udledninger i 2019 reduceret med ca. 39%. Sammenlignet med 2018, er der i 2019 sket et fald i CO2-udledningerne på ca. 10%. Det kan primært henføres til et stort fald i Banedanmarks elforbrug på ca. 7 GWh i forhold til 2018, primært som følge af de usædvanligt varme vintermåneder, hvor det primært er sporskiftevarmeanlæggenes lave tændingsgrad, der påvirker elforbruget i positiv retning.