Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg

ID: BN1-184-1

BN1-184-1  19 sider  (Oktober 2014)

Banenormen erstatter afsnit 3 i "Sikkerhedsregler for arbejder i sikringsanlæg" fra 2003 (midlertidig godkendt udgave) populært benævnt "Den lille røde".

Banenormen skal sikre, at der i forhold til sikringsanlæg (stationssikringsanlæg, overkørselsanlæg, linjeblokanlæg, togkontrolanlæg, fjernstyringsanlæg og sporskifteomstillingsanlæg) tages de nødvendige forholdsregler ved uheld, bl.a. med henblik på opklaring af årsagen ved uheld og andre sikkerhedsmæssige hændelser, når der tilkaldes teknisk assistance. Banenormen gælder også på "privatbaneoverkørsler".

I al væsentlighed er kravene ikke ændrede, men der har fundet en række præciseringer og nødvendige opdateringer sted. Endvidere er stoffet opdelt, så det tydeliggøres i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal foretages.

Filnavn Download
Bilag 1 Uheldsformular for overkørselsanlæg
Bilag 2 Uheldsformular for sporskifter