Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen

ID: BN2-5-1

BN2-5-1  10 sider  (Marts 2003)

Banenormen beskriver først, hvilket forarbejde der bør udføres før en prøvetagning i sporkassen igangsættes.

Derpå beskrives hvilke registreringer, der skal foretages i de boringer/gravninger, der foretages for at klarlægge sporkassens opbygning, og efterfølgende beskrives det, hvordan de optagne prøver undersøges og hvordan resultaterne vurderes. Normens sidste del opstiller vejledende krav til prøvetagningen, og i dette afsnit beskrives det bl.a., hvordan en del af prøvetagningsarbejdet kan erstattes af georadarundersøgelser.