Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen

ID: BN2-5-2

 BN2-5-2  15 sider  (01.11.2021)

Banenormen beskriver, hvilke forarbejde der skal udføres før en prøvetagning i sporkassen igangsættes. Derudover beskrives hvilke registreringer, der skal foretages i de boringer/gravninger, der foretages for at klarlægge sporkassens opbygning, og efterfølgende beskrives det, hvordan de optagne prøver undersøges og hvordan resultaterne vurderes. Banenormens sidste del opstiller vejledende krav til prøvetagningen, og i dette afsnit beskrives det bl.a., hvordan en del af prøvetagningsarbejdet kan erstattes af georadarundersøgelser.