Ekspropriationsforretning

Når den endelige løsning er besluttet, og Banedanmark er færdig med detail-projekteringen, udarbejder vi ekspropriationsmaterialet til ekspropriationsforretningerne.

Den ledende landinspektør og kommissariatet skal have materialet i ca. to måneder til kvalitetskontrol, og materialet skal sendes til de berørte grundejere sammen med en mødeindkaldelse senest fire uger inden ekspropriationsforretningen. 

Til selve ekspropriationsforretningen gennemgår ekspropriationskommissionen den vedtagne løsning. Her fokuseres der særligt på ekspropriationsomfanget for den enkelte lodsejer. Lodsejeren er velkommen til at supplere med de tab som han/hun mener, bør værdisættes. Ekspropriationskommission værdisætter herefter endeligt de tab, som den enkelte lodsejer er erstatningsberettiget til.

Efter ekspropriationsforretningen er arealet eller rettighederne eksproprieret. Overtagelsesdatoen aftales på mødet.

Lodsejerne der mener, at ekspropriationen er ulovlig, har herefter seks måneder til at indbringe sagen for domstolene. Lodsejere kan ligeledes få prøvet erstatningens størrelse ved taksationskommissionen, der er en ny og uafhængig kommission.