De undersøgte løsninger

Der er undersøgt fem forskellige alternativer med varierende effekt, omkostninger og påvirkninger af omgivelserne.

Disse er:
• Østlig udfletning
• Vestlig udfletning
• Nordlig omfartsbane
• Lang sydlig omfartsbane
• Kort sydlig omfartsbane

løsninger

Undersøgelsen har taget udgangspunkt i et driftsoplæg, der indeholder den forventede mertrafik efter åbning af den faste forbindelse over Femern Bælt, samt en trafik mellem København og Odense svarende til Timemodellen. Der er forudsat samme driftsomfang for alle de fem alternativer, og de vil alle kunne afvikle det. Antallet af tog, der standser i Ringsted, forudsættes at være det samme uanset løsning.

De tre omfartsbaner er mere omfattende end de to niveaufrie udfletninger. Med omfartsbanerne vil det være muligt
at udvide driften yderligere i forhold til det forudsatte driftsomfang, hvis der på længere sigt måtte vise sig behov
for dette. Omfartsbanerne vil også kunne give en større rejsetidsreduktion og lidt højere punktlighed end udfletningsløsningerne.
Udfletningsløsningerne er til gengæld de billigste løsninger.

Da der endnu ikke er foretaget en miljøkonsekvensvurdering, er det for tidligt at sige noget definitivt om påvirkninger af natur og miljø, men baseret på placeringen og længden må det forventes, at Lang sydlig omfartsbane vil medføre den største påvirkning.

Lang sydlig omfartsbane vil også medføre det største arealbehov. Det er dog endnu for tidligt at rangordne alternativerne ift. totalekspropriationer af boliger, da antallet varierer meget med den detaljerede linjeføring, som ikke fastlægges endeligt før næste undersøgelsesfase.