Slagelse Station

Slagelse Station står foran en større opgradering, som skal ruste stationen til fremtidens togtrafik. Hovedprojektet  på stationen startede i juli 2021.

 

I juli 2020 gik Banedanmark i gang med de første, forberedende arbejder på stationsprojektet, som forventes gennemført i første halvår i 2022. Arbejderne er et led i opgraderingen af strækningen mellem Ringsted og Korsør (2019-2023).

Det skal vi lave

Når vi er færdige, har vi blandt andet udskiftet gamle spor og sporskifter i stationsområdet – i alt ca. 6,6 km nyt spor - og lavet sporafvanding i forbindelse med dette. Desuden har vi sat fundamenter og opført nye kørestrømsmaster. Af øvrige køreledningsarbejder har vi også fjernet kørestrømsanlægget fra et af sporene. Vi har renoveret perroner, og i den vestlige ende af stationen har vi etableret et nyt, åbent forsinkelsesbassin.

Ny gangbro over stationen

Slagelse Kommune opførte i påsken 2021 en gangbro over stationen, som blev indviet i juli måned.  Broen binder udviklingsområdet i syd sammen med området nord for jernbanen. Den skaber en lettere adgang fra boligområderne og de ubebyggede områder på nordsiden til det nye campus og bymidten på sydsiden.

Effekter og fordele

Når vi er færdige, kan vi se frem til:

• smidigere trafikafvikling og bedre punktlighed
• hurtigere passage gennem stationen for gennemkørende tog
• bedre komfort på perronerne, blandt andet med ny belægning og fornyelse af perrontag, som vi opfører for DSB.

For dig som passager

Som togpassager vil du i forbindelse med stationsprojektet opleve perioder med nedsat hastighed eller reduceret eller aflyst drift på strækningen. I pinsen (4.-6. juni 2022) foretager vi afsluttende sikringstekniske arbejder på Slagelse Station. I den periode er alle spor gennem stationen spærret. Husk at tjekke Rejseplanen, før du starter din rejse.

For dig som nabo

Mens Banedanmark opgraderer stationen, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan du også opleve støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og du kan også opleve mere tung trafik til og fra vores logistikpladser. Nederst på siden, kan du få information om arbejderne i dit nabolag.

Naboinformation

Her kommer der information om sommerens og efterårets arbejder. 

Orientering om efterårets arbejder udsendt til de nærmeste naboer den 21. august 2020.

Ændrede adgangsforhold ved Thorvaldsensvej frem til nytår.

 

 

Tidsplan - Slagelse Station

Primære arbejder i denne periode:

Udlægning af nye kabler, flytning af eksisterende kabelrender, omlægning af kabler samt færdiggørelse af støttemur øst for stationen.

Primære arbejder i denne periode, hvor vi arbejder i døgndrift og skal nå rigtig mange ting, mens togene ikke kører.

Ombygning af spor, ilægning af nye sporskifter, køreledningsarbejder, afvandingsarbejder, gravearbejder, fundering til støjskærme, perronfornyelse samt skærvesupplering.

 

En del af aktiviteterne kan være støjende.

Primære arbejder i denne periode:

Ombygning af spor, sporsænkning, perronarbejder, afvanding, køreledningsarbejder og opsætning af støjskærme.

Man kan opleve støjende aktiviteter om natten.

Primære arbejder i denne periode:

Ombygning af spor, sporsænkning, perronarbejder, afvanding, køreledningsarbejder og spunsarbejder.
Bemærk, ingen togtrafik den 18.-19. december, da de nye spor skal sættes i drift.

 

Primære arbejder i denne periode:

Periodevise restarbejder og slutjustering

De første forberede arbejder på Slagelse Station gik i gang i juli 2020. Siden september 2020 har Banedanmarks entreprenør udført spor- og kørestrømsarbejde samt afvanding på stationsområdet.

Oversigt over byggepladser ved Slagelse Station

Nyt fra projektet