Supplerende VVM

Banedanmark har gennemført en VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) høring af en ny bane til Billund i foråret 2018. 

I den videre projektering har Banedanmark vurderet, at der kun er behov for at projektere banen til persontog, hvorfor projektering af projektet til kørsel med godstog udgår. Det betyder bl.a. at banen får stejlere hældninger og at banen i større grad kan følge landskabet.

Der er identificeret 6 mulige justeringer i projektet, der kan ændre projektets påvirkning af omgivelserne, og som derfor undersøges nærmere. Nogle af justeringerne imødekommer ønsker fra den offentlige høring, mens andre kan billiggøre projektet. 

Den supplerende VVM-redegørelse, med de 6 justeringer, vil være i høring i 30 dage. Da der ikke præsenteres nye linjeføringer, bliver der ikke afholdt borgermøder om de 6 justeringer. Høringen løber fra d. 17. september til d. 17. oktober 2018.

Den supplerende VVM-redegørelse omfatter følgende justeringer:
Ændrede hældninger på banen, således at den i højere grad følger landskabet
Placering af overskudsjord i nærheden af banen 
Justering af linjeføring på Nordlig Jellingløsning 
Erstatning af broer med overkørsler
Anlæggelse af flere overkørsler for at sikre bedre adgang på tværs af banen
Ændre banebroer til vejbroer, således at der tages hensyn til særtransporter

I lighed med de tidligere høringer har alle mulighed for at komme med forslag, indsigelser og kommentarer til det materiale, som er præsenteret i denne supplerende VVM-redegørelse. Henvendelserne vil indgå i det videre arbejde, i det omfang de kan forbedre projektet inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer. 

Banedanmark vil i denne høring besvare alle indkomne høringssvar, som forholder sig til det nye materiale, som er præsenteret i denne supplerende VVM.
 

fagnotater

Filnavn Download
Anlægsbeskrivelse Ny Bane til Billund-supplerende VVM
Billund_Ændrede gradienter
Billund_Bilag Terrænregulering og udsætning
Billund_Justering af Nordlig Jellingløsning
Billund_Nye krydsninger
Billund_Terrænregulering og udsætning af jord
Billund_Vejbroer til særtransporter