Bestilling af kørestrømsafbrydelse på S-banen

Banedanmarks højspændingsanlæg på S-banen er underlagt Sikkerhedsstyrelsens Stærkstrømsbekendtgørelse afsnit 5 "Drift af elforsyningsanlæg" samt S-baneinstruksen (SKI), der er en sikkerhedsinstruks for S-banens kørestrømsanlæg.

Driftsleder for disse anlæg er Jacob Obel Rosenkvist, telefon 2631 4323.

Behovet for kørestrømsafbrydelse vurderes ud fra de gældende respektafstande til spændingsførende konstruktioner.

Respektafstand for personer og håndværktøj, der benyttes af personer, er 1.75 m.

Respektafstand for maskiner, der kommer højere end 3,00 meter over SO (skinneoverkant) er 5,00 meter. Der kan, for arbejde med større maskiner, der nødvendigvis skal foregå tættere køreledningsanlægget end 5 m, søges dispensation hos driftslederen.

Respektafstand for sprøjtning med vand med spredt stråle er 10,00 m.

Kørestrømsafbrydelser til S-banens 1650 V DC anlæg bestilles hos Bestillingskontoret på mail-adressen: dhobestilling@bane.dk. Der er 15 arbejdsdages bestillingsfrist for alle kørestrømsafbrydelser. I forbindelse med projekter skal rettelser til koblingsskemaer fremsættes elektronisk til Banedanmark senest 7 uger før idriftsættelse. Foregår idriftsættelse i etaper eller stadier, skal der indmeldes rettelser for hvert stadie.  

Blanketten sendes på e-mail (I mailens emnefelt skrives KA).

Henvendelse vedr. spørgsmål omkring kørestrømsafbrydelser kan ske til:

S-banens kørestrømsplanlægning telefon 8234 2942 eller 8234 2944
(mandag til fredag klokken 9-14).

Ved fejl/uheld på køreledningsanlægget skal Omformercentralen (døgnbemandet) kontaktes på telefon 8234 2943.

Bestilling på en kørestrømsafbrydelse skal indeholde følgende oplysninger:

- Overdragelsesaftalens LB. nr. (fra overdragelsesaftalen med S-banens driftsleder). 
Eks.: åååå-xxx-S = 2011-028-S
- Bestillingsnummer. (ID. LB. nr. efter eget valg.)
- bestillers navn, stilling, telefonnr. og firma/tjenestested
- dato for arbejdets udførelse
- stedangivelse for arbejdets udførelse (Arbejdsområde i km, strækning og spor jf. S-banens
  Koblingsskema)
- arbejdets art og evt. anvendelse af store maskiner og redskaber
- den bestillende instans
- arbejdslederen ifølge SB. afsnit 5 (kørestrømsarbejdslederen)
- holdleder for arbejdsjording ifølge SB. afsnit 5