Sporfornyelse Fredericia-Vejle og Fredericia St.

Banedanmark skal i gang med at forny højre spor på strækningen Fredericia-Vejle og Fredericia Station, da sporet er nedslidt og kræver udbedring. Arbejderne udføres fra 9. juli til 5. november 2023.


Banen mellem Fredericia og Vejle har allerede fået opsat kørestrømsmaster og køretråd i 2022-2023, så den er klar til el-tog, der udleder langt mindre CO2, støjer mindre og giver bedre miljø og natur langs banen og ved stationerne. Med den forestående sporfornyelse understøtter vi, at togtrafikken på strækningen kan afvikles effektivt og komfortabelt for passagererne.

Hvad?

Forud for sporfornyelsen anlægger vi depot- og arbejdspladser og begynder på de forberedende arbejder, blandt andet tilkøring af materiale, prøvegravninger og evt. ledningsomlægning samt tilretning af grøftekanter.

Selve sporfornyelsen består i at udskifte hele det fundament, sporene hviler på , udskiftning af sporskifter, sporombygning, samt ballastrensning, der dækker over rensning af skærverne under skinnerne.  Når vi ballastrenser, anvender vi en ballastrenser, der løfter skinnerne, renser skærverne nedenunder og lægger skinnerne tilbage i en løbende proces. Ballastrenseren, der kan være mellem 700-1500 meter lang, bevæger sig ca. 1 km om dagen. 

I denne omgang fornyer vi det højre spor på strækningen Fredericia-Vejle og Fredericia Station, mens det venstre spor sideløbende bliver benyttet til at afvikle togtrafikken. Vi fornyer det venstre spor på et senere tidspunkt, der endnu ikke er fastlagt.

Hvornår?

De forberedende arbejder, herunder etablering af depot- og arbejdspladser, starter i sidste halvdel af juni, mens selve sporfornyelsen starter den 9. juli (Fredericia Station) og 22. juli (Fredericia-Vejle).

Arbejdet vil blive udført på sektioner af strækningen mellem Fredericia Station og Vejle Station. Der arbejdes således ikke på hele strækningen, herunder ikke på Børkop Station. 

Sporfornyelsen forventes afsluttet ved udgangen af uge 44 2023.

For dig som nabo

Vi gør vores bedste for, at sporarbejdet generer så lidt som muligt, men gener kan desværre ikke helt undgås. I forbindelse med arbejdet vil der være støj fra ballastrenseren, kraner og de øvrige maskiner, vi benytter, ligesom der kan opleves støvgener fra vores aktiviteter. 

Særligt støjende arbejde, herunder ballastrensning, udføres kun i dagtimerne. Men der vil forekomme andet nat-, weekend- og døgnarbejde sporadisk i perioden. 

Der vil desuden være øget tung trafik på vejene omkring vores depot- og arbejdspladser.

Banedanmark beklager eventuelle gener for dig og din familie.

Som udgangspunkt får vores arbejde ikke konsekvenser for vejtrafikken, og der er derfor ikke planlagt omkørsel.

Du kan følge med her på hjemmesiden, som vi løbende opdaterer.

Vi udsender sms-information til naboerne, hvis der er større ændringer i det planlagte arbejde.

For dig som passager

Hvis du skal benytte toget i den pågældende periode, anbefaler vi, at du orienterer dig på rejseplanen.dk.

 

nyheder om vores sporarbejder

Jernbaneprojekter på Fyn og Sjælland i 2023