Natur og miljø

Før politikerne træffer beslutning om et anlægsarbejde som den ny bane til Aalborg Lufthavn, foretages der nøje undersøgelser af naturen langs banen. Her kortlægger biologer og botanikere forekomsten af sjældne dyr og planter for at vurdere, hvordan vi kan gennemføre projektet, så vi begrænser konsekvenserne for naturen og undgår at påvirke naturområder og dyrearter, der er beskyttet af EU-lovgivningen. 

Anlægsarbejde påvirker naturen

Flere forhold kan påvirke dyrearterne. Det er nødvendigt at inddrage naturarealer til den ny bane. Anlægsarbejdet kan også medføre støj, og det kan forekomme, at ler og jord bliver skyllet ud i vandløbene. Det kan også være nødvendigt at fælde træer. Vi undgår så vidt muligt at fælde ældre træer, som kan være leve- og rastesteder for flagermus. 

Faunapassage til oddere

Hvor banen skærer Lindholm Å, vil vi langs vestsiden af åen anlægge en faunapassage, som tilpasses særligt til oddere.

En del af Lergravssøerne vil blive opfyldt langs Thistedvej, hvor vejdæmningen etableres. Desuden inddrages en del af et større engområde, som banen skal føres igennem.  

Ny natur erstatter de områder, vi inddrager

I det omfang, vi inddrager § 3-beskyttede naturområder, etablerer vi ny erstatningsnatur på andre arealer. Vi regner med at nyetablere omkring dobbelt så meget natur, som vi inddrager.